logotyp
Login

Školní poradenská činnost

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

e-mail: janicka.pravdova@seznam.cz 

Školský poradenský tým tvoří:

·       Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, plán VP

·       Metodička prevence: Ing. Lucie Orvošová, plán MP

·       Podpora žáků je poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími

·       Služby školního psychologa zajišťuje PPP Mělník

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti ve spádové oblasti.

Mezi poradenské služby se řadí:

·       Kariérové poradenství (volba povolání)

·       Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost

·       Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

·       Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU

·       Pomoc žákům – cizincům

·       Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

·       Vedení písemných záznamů

Více viz dokumenty na www.msmt.cz.

Školní poradenské pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • podporovat koncepci kariérového poradenství,
  • zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců,
  • pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Ředitelka

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 315 697 003 (102), 739 088 117, 728 567 261

Poradenské pozice v ZŠ a MŠ Liběchov

Výchovný a kariérový poradce - 

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické dohodě

Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová, tel. 315 697 003 (102)

konzultační hodiny: st. 13:00 – 14:00

Práce s integrovanými žáky

Mgr., Bc. Jana Pravdová,

Podpora žáků

Poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími

Speciální pedagog

zajišťuje PPP v Mělníku

Poradenský tým

třídní učitelé aktuálně

 

Další dokumenty:

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 732 424 965

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023. Pátek 7. dubna a pondělí 10. dubna jsou státními svátky.

Důležité informace

Od pondělí 20. února je zcela uzavřena příjezdová cesta ke škole. Více informací naleznete v záložce Aktuálně ze školy.
Hledáme do svých řad nové kolegyně a kolegy z řad pedagogů. Více informací v záložce Volná pracovní místa.

Zajímavé informace

Od aktuálního školního roku 2022/2023 se oficiálně jmenujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA LEVÉHO LIBĚCHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy