logotyp

Školní poradenská činnost

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

e-mail: janicka.pravdova@seznam.cz 

Školský poradenský tým tvoří:

 • Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, plán VP
 • Metodička prevence: Ing. Lucie Orvošová, plán MP
 • Pedagogická intervence je poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími
 • Služby školního psychologa zajišťuje PPP Mělník

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti ve spádové oblasti.

Mezi poradenské služby se řadí:

 • Kariérové poradenství (volba povolání)
 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU
 • Pomoc žákům – cizincům
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči
 • Vedení písemných záznamů

Více viz dokumenty na www.msmt.cz.

Školní poradenské pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • podporovat koncepci kariérového poradenství,
 • zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Ředitelka

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 315 697 003 (102), 739 088 117, 728 567 261

Poradenské pozice v ZŠ a MŠ Liběchov

Výchovný a kariérový poradce 

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

konzultační hodiny: dle předchozí dohody

Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová, tel. 315 697 003 (102)

konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00

Práce s integrovanými žáky

Mgr., Bc. Jana Pravdová

Pedagogická intervence

Poskytována jednotlivými vyučujícími formou doučování

Speciální pedagog

zajišťuje PPP v Mělníku

Poradenský tým

třídní učitelé aktuálně

 

Další dokumenty:

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 775 038 996

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Hlavní letní prázdniny budou trvat od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022.

Důležité informace

Seznam přijatých/nepřijatých dětí do školky najdete v sekci Mateřská škola - Aktuality ze školky.

Zajímavé informace

BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy