logotyp
Login

Školní poradenská činnost

Výchovné poradenství

Obecným východiskem výchovného poradenství je školský zákon, dále pak vyhláška š.73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vyhláška č. 147/2011 Sb.

Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

e-mail: janicka.pravdova@seznam.cz 

Školský poradenský tým tvoří:

·       Výchovná a kariérová poradkyně: Mgr., Bc. Jana Pravdová, plán VP

·       Metodička prevence: Ing. Lucie Orvošová, plán MP

·       Podpora žáků je poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími

·       Služby školního psychologa zajišťuje PPP Mělník

Naše škola spolupracuje i se školskými poradenskými pracovišti ve spádové oblasti.

Mezi poradenské služby se řadí:

·       Kariérové poradenství (volba povolání)

·       Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost

·       Zprostředkování diagnostiky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

·       Příprava podmínek pro integraci žáků se SPU

·       Pomoc žákům – cizincům

·       Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči

·       Vedení písemných záznamů

Více viz dokumenty na www.msmt.cz.

Školní poradenské pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. Podmínkou poskytnutí psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské služby je předání informace podle odstavce 3 vyhl. 72/2005Sb a písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a poté předkládá ke schválení ředitelce školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • podporovat koncepci kariérového poradenství,
  • zlepšovat podmínky a možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a cizinců,
  • pokračovat ve vytváření příznivého sociálního klimatu pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • nadále podporovat dobrou spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (např. PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Ředitelka

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 315 697 003 (102), 739 088 117, 728 567 261

Poradenské pozice v ZŠ a MŠ Liběchov

Výchovný a kariérový poradce - 

Mgr., Bc. Jana Pravdová, tel. 739 088 117, 728 567 261

konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické dohodě

Školní metodik prevence

Ing. Lucie Orvošová, tel. 315 697 003 (102)

konzultační hodiny: st. 13:00 – 14:00

Práce s integrovanými žáky

Mgr., Bc. Jana Pravdová,

Podpora žáků

Poskytována formou doučování jednotlivými vyučujícími

Speciální pedagog

zajišťuje PPP v Mělníku

Poradenský tým

třídní učitelé aktuálně

 

Další dokumenty:

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon : +420 315 697 003
linka 101 - sekretariát
linka 102 - ředitelna
linka 103 - sborovna II. stupně
linka 104 - mateřská škola
linka 105 - školní družina
linka 106 - školní jídelna

Mobilní telefon:
školní jídelna - 604 569 212
mateřská škola - 732 424 965

E-mail: skola@zslibechov.cz
Web: http://www.zslibechov.cz
Datová schránka: z84meym

Prázdniny

Ředitelka školy vyhlásila na 29.6. a 30.6. volné dny pro všechny žáky.
Letní prázdniny budou trvat od pondělí 3. července do pátku 1. září 2023.

Důležité informace

Od 1.května dochází ke zvýšení cen stravného, pro více informací navštivte sekci Školní jídelna.
Od pondělí 20. února je zcela uzavřena příjezdová cesta ke škole. Více informací naleznete v záložce Aktuálně ze školy.
Hledáme do svých řad nové kolegyně a kolegy z řad pedagogů. Více informací v záložce Volná pracovní místa.

Zajímavé informace

Od aktuálního školního roku 2022/2023 se oficiálně jmenujeme ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VÁCLAVA LEVÉHO LIBĚCHOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BAKALÁŘI
AKTUALITY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
ZŠ a MŠ Liběchov

Created by © 2014 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy